KW 6-22 mountains
 

 

KW 6-22 mountains

 

 
Ken Winkenhofer 6/24/10